» VENDÉGLÁTÁS «   » HÁZTARTÁS «   » AKCIÓ «

Kosár

 x 

A kosár üres

Fizetés

Webshopunkban banki előre utalásos, vagy utánvétes fizetésre van lehetőség.

Fizetés előre utalással

Ha Ön a banki előre utalásos fizetési módot választja, akkor a megrendelését visszaigazoló e-mailben megadjuk Önnek az átutaláshoz szükséges információkat. Az előre utalásos fizetési módot csak abban az esetben válassza, ha az Ön nevére szóló számlaszámról tud utalni! 
Ön ezután elutalja a fizetendő összeget (megrendelt termékek értéke + szállítási díj) bankszámlánkra és amint ez megérkezik (amiről szintén e-mailben értesítjük), ajánlott küldeményként eljuttatjuk Önhöz a csomagot. Az általunk vállalt szállítási határidő a pénz bankszámlánkra való megérkezésétől számítódik. 
Kérjük, hogy az átutalással feltétlenül várja meg a megrendelés visszaigazolását, és ügyeljen az utalás közlemény rovatának pontos kitöltésére.

Fizetés utánvéttel

Ha Ön az utánvétes fizetési módot választja, akkor utánvétes ajánlott küldeményként küldjük a csomagot az Ön által megadott címe. Ön a csomag átvételekor fizeti ki a fizetendő összeget (megrendelt termékek értéke + szállítási díj) a futárnak.

Elállási tájékoztató:

Elállási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le:

-          amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi;

-          több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: KORONA Kft. 7400 Kaposvár, Kanizsai u. 56.,

tel/fax: 06 82 423-220 email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. Ön internetes oldalunkon is (www.koronakaposvar.hu) letöltheti az elállási nyilatkozat-mintát (Elállási nyilatkozat minta.docx), melyet kérjük cégünk részére vagy a 06 82 423-220 Fax számra vagy az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre leadni vagy az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre elküldheti részünkre az elállási szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatát. Ha Ön emellett dönt, az elállás megérkezését tartós adathordozón (például elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Az elállási jog gyakorlása kapcsán tájékoztatjuk, hogy az elállási határidő az áru vevői átvételekor kezdődik, azonban elállási jogát a vevő a szerződés megkötésének napja és az áru átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön élni kíván az elállás jogával, úgy az árut haladéktalanul, de legkésőbb az elállás társaságunkkal való közlésétől számított 14 napon belül vissza kell juttatnia társaságunk részére. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben Ön nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget társaságunk nem köteles megtéríteni.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön jogszerűen él elállási jogával, úgy az áru beérkezésétől számított 14 naptári napon belül visszatérítjük az áru vételárát. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön élni kíván elállási jogával, s az árut már használatba vette, úgy az Ön által megvásárolt áru jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés megtérítését társaságunk érvényesítheti Önnel szemben.

Az elállás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra, az alábbi címre Korona Kft. 7400, Kaposvár, Kanizsai u. 56. a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

Elállási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:…………………………………………………………….

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:……………………………………..

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:………………………………………………..

A fogyasztó(k) neve:……………………………………......................

A fogyasztó(k) címe:………………………………………………………….

A fogyasztó(k) aláírása:………………… (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:……………………….......................................

Tájékoztatjuk, hogy Önt az alábbi esetekben nem illeti meg az elállási jog (az alábbiak alkalmazásában Ön a fogyasztó, míg cégünk a vállalkozás):

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az egyébként az elállási jog gyakorlására irányadó 14 napos határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából. Az elállási jog azonban a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékekre kiterjed.

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.

Csomagátvétel

A küldemény átvételekor a kézbesítő jelenlétében ellenőrizze annak sértetlenségét. Ha a csomag sérült, kérjük, ne vegye át a csomagot. Bármilyen hiány, sérülés esetén kérjük részünkre jegyzőkönyvet kiállítani, és egyidejűleg kérjük, vegye a kapcsolatot értékesítőinkkel. Az esetleges további reklamációk érvényesítése érdekében kérjük, őrizze meg a csomag kifizetését igazoló pénzbizonylatot

Korona Kft Kaposvár