» VENDÉGLÁTÁS «   » HÁZTARTÁS «   » AKCIÓ «

Kosár

 x 

A kosár üres

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Tájékoztatjuk, hogy jelen ÁSZF abban az esetben vonatkozik Önre, amennyiben Ön fogyasztónak minősül. E körben tájékoztatjuk, hogy a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8. § (1) bek. 3. pontja határozza meg a fogyasztó fogalmát. Ennek megfelelően fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Tájékoztatjuk, hogy Cégünkkel kötött szerződésre a távollévők közt kötött szerződések szabályai irányadók. A 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet alapján távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak. Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében - szerződés megkötése érdekében - szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

Annak érdekében, hogy jogai gyakorlásában segítsük, az alábbiakról tájékoztatjuk a megrendelések kapcsán:

Amennyiben Ön megrendeli az árut, s megrendelését visszaigazoljuk, úgy Ön, mint vevő és társaságunk, mint eladó közt írásbelinek minősülő adásvételi szerződés jön létre, mely létrejött szerződéseket társaságunk iktatja, és kérésére a vételár kifizetésétől vagy a szerződés létrejöttét követően annak meghiúsulásától számított 5 évig az Ön rendelkezésére bocsátja írásbeli megkeresése alapján, melyet Ön elérhetőségeink bármelyikén eljuttathat társaságunkhoz. Tájékoztatjuk, hogy társaságunk jogosult ellenőrizni a megkereső személy személyazonosságát abból a célból, hogy illetéktelenek az Ön szerződéséhez ne férhessenek hozzá. Atóz adásvételi szerződés vonatkozásában Ön a vevő, társaságunk az eladó. Az adásvételi szerződésre a Ptk., valamint a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet szabályai vonatkoznak a jelen ÁSZF szerinti eltérésekkel.

Szerződés nyelve: magyar

Cégadatok (eladó):

KORONA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím: 7400 Kaposvár, Kanizsai u.56

Adószám:10235117-2-14

Cégjegyzék szám: 14-09-080064

Nyilvántartás vezető bíróság: Kaposvári Törvényszék Cégbírósága

Telefon:

 • 06 82 527 061
 • 06 82 527 491
 • 06 82 527 493

Fax: 06 82/ 423 -220

email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

web: https://koronakaposvar.hu

Területileg illetékes szakmai kamara: Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara (7400, Kaposvár, Anna u. 6.)

Tájékoztatjuk, hogy a KORONA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Székhelye: 7400 Kaposvár, Kanizsai u. 56., adószám: 10235117-2-14, mint személyes adataikat a jogügylet teljesíthetősége érdekében az alábbi személyeknek adjuk át:

 • HOR-SZKA Fuvarozó Korlátolt Felelősségű Társaság (7400, Kaposvár, Kanizsai u. 56.)
 • DPD Hungária Kft. (1158 Budapest, Késmárk u. 14/B.)
 • Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.)
 • Solti Design Bt. (7400 Kaposvár, Nemzetőr sor 1./1)
 • S2 Consulting Kft (3064 Szurdokpüspöki, Petőfi út 1.)

Tárhelyszolgáltató:

 • Infonom Kft. (7400 Kaposvár, Koppány vezér utca 3.) e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az adatok átadásához nem járul hozzá, úgy Önt kizárólag az alábbi címen tudjuk személyesen kiszolgálni:

 • Korona Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhelye: 7400 Kaposvár, Kanizsai u. 56

Elállási tájékoztató

Elállási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Ön az elállási jogát

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén

aa) a terméknek,

ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

az Ön, mint fogyasztó vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;

b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától

számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

 • KORONA Kft. 7400 Kaposvár, Kanizsai u. 56., tel/fax: 06 82 423-220 email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. Ön internetes oldalunkon is (https://koronakaposvar.hu) letöltheti az elállási nyilatkozat-mintát (Elallasi-nyilatkozatminta.docx), melyet kérjük cégünk részére vagy a 06 82 423-220 Fax számra vagy az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre leadni vagy az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre elküldheti részünkre az elállási szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatát. Ha Ön emellett dönt, az elállás megérkezését tartós adathordozón (például elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Az elállási jog gyakorlása kapcsán tájékoztatjuk, hogy az elállási határidő az áru vevői átvételekor kezdődik, míg szolgáltatásnyújtás esetén a szerződéskötéskor, azonban elállási jogát a vevő a szerződés megkötésének napja és az áru átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön élni kíván az elállás jogával, úgy az árut haladéktalanul, de legkésőbb az elállás társaságunkkal való közlésétől számított 14 napon belül vissza kell juttatnia társaságunk részére. Tájékoztatjuk, hogy az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszaküldésének költségét Önnek kell viselnie, mert cégünk nem vállalja e költség viselését. Tájékoztatjuk e körben, hogy Ön kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét köteles viselni.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön jogszerűen él elállási jogával, úgy az elállás közlésétől számított legkésőbb 14 napon belül visszatérítjük az Ön által fizetett teljes összeget, így az áru vételárát és a vásárláskor esetlegesen megfizetett szállítási költséget azzal, hogy amennyiben Ön a vásárlásakor kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az ebből eredő többletköltséget társaságunk nem köteles visszatéríteni. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön élni kíván elállási jogával, s az árut már használatba vette, úgy az Ön által megvásárolt áru jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés megtérítését társaságunk érvényesítheti Önnel szemben.

Szolgáltatás nyújtása esetén a fent hivatkozott Kormányrendelet alapján a fogyasztó köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű költségeit, ha a szolgáltatás felmondásának jogát a teljesítés megkezdését követően gyakorolja, és a fogyasztó az arra vonatkozó kérését, hogy a vállalkozás a szolgáltatás teljesítésére irányuló szerződés teljesítését a felmondási határidő lejártát megelőzően kezdje meg, a vállalkozással kifejezetten, tartós adathordozón közölte. Tájékoztatjuk e körben, hogy a fogyasztó az arra vonatkozó kérését, hogy a vállalkozás a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését már a felmondási határidő lejárta előtt kezdje meg, köteles a vállalkozóval kifejezetten közölni.

Elállási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:…………………………………………………………….

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:……………………………………..

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:………………………………………………..

A fogyasztó(k) neve:……………………………………......................

A fogyasztó(k) címe:………………………………………………………….

A fogyasztó(k) aláírása:………………… (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:………………………..

Tájékoztatjuk, hogy Önt az alábbi esetekben nem gyakorolhatja a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 20. § szerinti elállási jogát: (az alábbiak alkalmazásában Ön a fogyasztó, míg cégünk a vállalkozás):

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az egyébként az elállási jog gyakorlására irányadó 14 napos határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából. Az elállási jog azonban a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékekre kiterjed.

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.

Kellékszavatosság, a termékszavatosság és a jótállás

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a társaságunk hibás teljesítése esetén a társaságunkkal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a társaságunk számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a társaságunk költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a társaságunk adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Társaságunk kizárólag új termékeket értékesít, használt termékek értékesítésével nem foglalkozik.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a társaságunkkal szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket a társaságunktól vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával, így társaságunkkal szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén társaságunk a 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet szerint köteles jótállásra. Társaságunk szerződéses jótállást egyebekben nem vállal. A fenti jogszabály tartalmazza azon árucikkeket, melyre nézve a kötelező jótállás kiterjed. Társaságunk tekintetében így a kötelező jótállás kiterjed:

1. Háztartási készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen hűtőszekrény, fagyasztó, kombinált hűtőszekrény, villanytűzhely, mosógép, centrifuga, szárítógép és ezek bármely kombinációja, mosogatógép, vasaló, vízmelegítő, fűtő-, légkondicionáló- és egyéb légállapot-szabályozó berendezés, porszívó, gőzzel működő tisztítógép, szőnyegtisztító-gép, padlósúroló- és fényesítőgép, varrógép, kötőgép, villanybojler, szivattyú;

2. villamos energiával működtetett konyhai kisgépek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen mikrohullámú sütő, kenyérsütő, kenyérpirító, kávéfőző, kávéfőzőgép, vízforraló, konyhai robotgép, grillsütő, olajsütő, ostyasütő, fánksütő, gofrisütő, szendvicssütő, elektromos palacsintasütő, elektromos pizzasütő, elektromos rotyogtatófazék, elektromos serpenyő, elektromos popcorn készítő, elektromos kontaktgrill, forgónyárs, mini tűzhely, rizsfőző készülék, tésztafőző, tojásfőző, ételpároló, légkeveréses főzőedény, gyümölcsaszaló;

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Tájékoztatjuk, hogy fogyasztónak kizárólag a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó minősül.

Társaságunk köteles a fogyasztási cikkel együtt a jótállási jegyet a fogyasztó rendelkezésére bocsátani olyan formában, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát. A jótállási jegyet közérthetően és egyértelműen, magyar nyelven kell megfogalmazni.

A jótállási jegyen fel kell tüntetni:

a) a vállalkozás nevét, címét,

b) a fogyasztási cikk azonosítására alkalmas megnevezését és típusát, valamint - ha van - gyártási számát,

c) a gyártó nevét, címét, ha a gyártó nem azonos a vállalkozással,

d) a szerződéskötés, valamint a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásának vagy - a vállalkozás vagy közreműködője általi üzembe helyezés esetén - a fogyasztási cikk üzembe helyezésének időpontját,

e) a fogyasztó jótállásból eredő jogait, azok érvényesíthetőségének határidejét, helyét és feltételeit, továbbá

f) az arról szóló tájékoztatást, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállási jegynek utalnia kell arra, hogy a jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti.

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Panaszkezelés, jogorvoslat, felügyeleti szervek

Panaszát a következő módokon teheti meg, írásban (e-mailen vagy faxon) vagy írásban postai úton. Munkatársaink azon lesznek, hogy az esetleges problémákat, panaszokat kezeljék, amennyiben ez lehetséges megpróbáljuk panaszát azonnal elhárítani. A panasz kivizsgálásának időtartama az Ön által megküldött bejelentésének / panasz beérkezésének időpontjától számított 5 munkanap, amennyiben a fenti időtartamnál várhatóan hosszabb időt vesz igénybe a panasz kivizsgálása, a bejelentéstől/beérkezéstől számított 5 munkanapon belül írásban értesítjük arról, hogy ügye folyamatban van, valamint az érdemi válasz várható időpontjáról. Amennyiben a panasz kezelésével, illetve annak eredményével nem ért egyet, vagy panaszát továbbra is fenntartja, a következő szervekhez fordulhat:

Tájékoztatjuk, hogy fogyasztói panaszával a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz fordulhat, melynek elérhetőségeit az alábbi linkre kattintva, lakóhelyének megjelölésével kiválaszthatja, így az aktuális, pontos elérhetőségeket közvetlenül megtekintheti: http://jarasinfo.gov.hu/

Tájékoztatjuk továbbá, hogy panaszával jogosult a Békéltető Testületek közreműködését is kérni, panaszát ezen testületek előtt is intézheti. Ennek érdekében az Ön lakóhelye szerint illetékes Békéltető Testület elérhetőségét, lakóhelyének megadásával, az alábbi linkre kattintva érheti el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Tájékoztatjuk, hogy cégünk székhelye szerinti Békéltető Testület elérhetőségei az alábbiak:

Somogy Megyei Békéltető Testület Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000 Fax száma: (82) 501-046 Név: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;

Tájékoztatjuk, hogy társaságunknál nem áll rendelkezésre a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex.

Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr

Korona Kft Kaposvár